Το 1959 η NASA αναθέτει σε μια εταιρία επεξεργασίας τροφίμων να παράγει τρόφιμα τα οποία θα ήταν ασφαλή 100% για την κατανάλωση τους στο διάστημα. Η εταιρία τότε αναπτύσσει ένα σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου κι Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points) HACCP. Με το σύστημα HACCP εντοπίζονται τα σημεία εκείνα που μπορεί να εμφανιστεί κίνδυνος επιμόλυνσης του τροφίμου, είτε ο κίνδυνος αυτός είναι φυσικός, είτε χημικός, είτε μικροβιολογικός. Τα συστήματα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων συνιστά μια τεκμηριωμένη μέθοδο διαχείρισης των πιθανών κινδύνων σε όλη την αλυσίδα από την παραγωγή, τη διανομή εώς και την κατανάλωση. Βασίζεται σε πρότυπα και αρχές που καθορίζουν τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγής τροφίμων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (93/43/ΕΟΚ) και αργότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ 178/2002) και στην Ελλάδα με την Υπουργική Απόφαση 487-04/10/2000, απαιτείται από τις εταιρίες που: Παρασκευάζουν, Παράγουν, Συσκευάζουν, Αποθηκεύουν, Μεταφέρουν, Διακινούν και Πωλούν τρόφιμα να εφαρμόζουν και να ακολουθούν διαδικασίες για την παραγωγή τροφίμων βάση των αρχών του HACCP.

 
 
Γερμανική λίστα απολυμαντικών και αντιμυκητιακών για χρήση σε χώρους όπου τηρούνται αυστηρές υγειονομικές προδιαγραφές (νοσοκομεία, γηροκομεία, βρεφικοί σταθμοί, σχολεία).
 

Το 1992 καθιερώθηκε στην Ευρώπη η σήμανση προϊόντων ώστε οι καταναλωτές να ξεχωρίζουν προϊόντα τα οποία είναι κατασκευασμένα με τους πιο αυστηρούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό κάνει την διαφορά ανάμεσα σε κοινά οικολογικά προϊόντα και σε προϊόντα με τη σήμανση ECOLABEL FLOWER.

 

To Nordic Swan Ecolabel είναι μια πιστοποίηση των Σκανδιναβικών χωρών για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένα προϊόν για να πάρει αυτή την πιστοποίηση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά αλλά έχουν να κάνουν και με την ποιότητα του προϊόντος καθώς και το ενδεχόμενο αντίκτυπο στην υγεία των καταναλωτών. Η πιστοποίηση θεσπίστηκε το 1989 κι αυτή την στιγμή καλύπτει 67 κατηγορίες προϊόντων από σαπούνια για τα χέρια μέχρι έπιπλα ξενοδοχείου.

 

Όταν ένα αντικείμενο έρχεται σε επαφή με τρόφιμα μπορεί να μεταφέρει κάποια από τα υλικά της σύνθεσης του προς τα τρόφιμα κι από εκεί μέσω της κατανάλωσης των τροφίμων στον ανθρώπινο οργανισμό. Γιαυτό το λόγο θεσπίστηκαν κριτήρια για να πιστοποιούν τα υλικά που είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Στην Ευρώπη υπάρχει η οδηγία της Ε.Ε. με αριθμό No. 1935/2004 που καθορίζει τα χαρακτηριστικά, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα ενός προϊόντος για να έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα.