Το 1959 η NASA αναθέτει σε μια εταιρία επεξεργασίας τροφίμων να παράγει τρόφιμα τα οποία θα ήταν ασφαλή 100% για την κατανάλωση τους στο διάστημα. Η εταιρία τότε αναπτύσσει ένα σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου κι Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points) HACCP. Με το σύστημα HACCP εντοπίζονται τα σημεία εκείνα που μπορεί να εμφανιστεί κίνδυνος επιμόλυνσης του τροφίμου, είτε ο κίνδυνος αυτός είναι φυσικός, είτε χημικός, είτε μικροβιολογικός. Τα συστήματα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων συνιστά μια τεκμηριωμένη μέθοδο διαχείρισης των πιθανών κινδύνων σε όλη την αλυσίδα από την παραγωγή, τη διανομή εώς και την κατανάλωση. Βασίζεται σε πρότυπα και αρχές που καθορίζουν τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγής τροφίμων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (93/43/ΕΟΚ) και αργότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ 178/2002) και στην Ελλάδα με την Υπουργική Απόφαση 487-04/10/2000, απαιτείται από τις εταιρίες που: Παρασκευάζουν, Παράγουν, Συσκευάζουν, Αποθηκεύουν, Μεταφέρουν, Διακινούν και Πωλούν τρόφιμα να εφαρμόζουν και να ακολουθούν διαδικασίες για την παραγωγή τροφίμων βάση των αρχών του HACCP.